Majeure project De Veense Plassen

Aanleiding
De gemeente Aalburg werd in 2007 voor een groot dilemma gesteld. Een brief vanuit het ministerie van VROM eiste duidelijkheid omtrent de aanpak van de niet gewenste permanente bewoning van recreatiewoningen in het recreatiegebied De Veense Put.  De inschatting was dat zeker 60 woningen van de ca. 200 recreatiewoningen permanent bewoond werd. Een situatie die zich ontwikkeld had over een periode van tientallen jaren is niet in een paar jaar op te lossen en naast dit knelpunt had het toenmalige college een duidelijke visie op dit gebied: dit was een kansrijk gebied om een bijzondere ruimtelijke kwaliteitsslag te maken. De toch negatieve boodschap van de gedwongen handhaving, moest ook een positieve kant behelzen. Meer ruimtelijke kwaliteit, meer openheid, en meer natuurontwikkeling. Met deze opdracht is in 2008 een start gemaakt. Het college kreeg van de gemeenteraad bovendien de opdracht om het totale project ‘budget-neutraal’ uit te voeren.
Met 4 deelprojecten, de aanpak van De Veense Put, de herontwikkeling van sportpark De Heuye, de nieuwe ontwikkeling van het Multifunctioneel sportpark Veen en een nieuwbouwlocatie aan de Nieuwstraat zijn we aan de slag gegaan. Van grondaankopen tot aan toezicht op de uitvoering is,  en wordt het project voor de gemeente Aalburg begeleid. Voor de gemeente, maar ook voor ons, een heel mooi project waarin werkelijk alle facetten van een ruimtelijke ontwikkeling de revue passeren.

In samenwerking met de financiële afdeling van de gemeente, dragen wij ook zorg voor de financiële bewaking van het project; er op toezien dat de toezegde subsidies worden verkregen, het bewaken van de deelbudgetten, en het opstellen van financiële rapportages. De grondexploitatie is een “levend” document dat telkens bijgesteld kan worden. Meerdere keren hebben wij binnen de kaders tegenvallers weten op te vangen door creatieve oplossingen te bedenken. Dit laatste heeft ons als bijnaam “financiële-knoppendokter” gegeven waar we best trots op zijn. Waar er iets misgaat, of ambities worden bijgesteld, wordt namelijk door ons gezocht naar een compensatie binnen (of buiten de kaders van) het project. 

Onderlinge samenhang
Het ordenen van de ruimte in en om het dorp Veen speelt een belangrijke rol in de aanpak van het majeure project De Veense Plassen. De verbetering en de versterking van het dorp Veen en haar omgeving staan hierbij centraal. Het betreft echter geen maagdelijk terrein en het project vraagt dan ook om specifiek maatwerk.
Het westelijk deel van het Plassengebied Veen, betreft het intensief bebouwd recreatiegebied De Veense Put, zie voor nadere omschrijving deelproject 1 “De Veense Put”. De oostelijk gelegen percelen omvat de herontwikkeling van het voormalig (en inmiddels braakliggend) terrein “De Heuye” en betreft deelproject 2 “Ontwikkellocatie Waterfront De Veene”. Binnen dit gebied moet er veel natuur en water (ca. 6 ha) ontwikkeld worden. De voetbalvereniging Achilles Veen welke gehuisvest was het “De Heuye” is inmiddels verplaatst naar de binnendijkse locatie aan de Groeneweg te Veen op een Multifunctionele sportpark, zie voor een nadere beschrijving deelproject 3 “MFA Groeneweg Veen”. Door aan beide zijden van de Groeneweg een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken, het sportpark en de nieuwe woonwijk, zorgen deze projecten voor een goede ruimtelijke afronding aan de zuidzijde van Veen, zie voor nadere omschrijving deelproject 4 “Nieuwstraat Veen”.

  • deelprojecten op luchtfoto Veen
  • ondelinge samenhang
  • Masterplan incl Addendum 2009
  • ambitiedocument 2010
Majeure project De Veense Plassen Majeure project De Veense Plassen